Nl En

Geheimhouding & Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Grip Psychologen via info@grippsychologen.nl

 

Grip Psychologen werkt conform de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Informatie Elektronisch Patiënten Dossier

Sinds enkele jaren zijn de papieren dossiers in de zorg vervangen door digitale varianten. Ook bij Grip Psychologen werken wij met het elektronisch patiëntendossier (EPD). Hieronder volgt informatie over het gebruik en de wetgeving van het EPD. Uw behandelaar kan u er nog meer over vertellen.

Uitgangspunten

Uitgangspunt is, net als bij een papieren dossier, dat elke psycholoog een eigen dossier- en bewaarplicht heeft.

Op het moment dat een cliënt zich aanmeldt bij Grip Psychologen wordt er een dossier aangemaakt door het secretariaat. Vervolgens wordt er een behandelaar gekoppeld aan de cliënt, die vanaf dat moment verantwoordelijk is voor het beheren van het dossier. Als de behandeling ten einde komt ondersteunt de financiële administratie de psycholoog bij het op orde brengen van het dossier. Na het beëindigen van de behandeling wordt het dossier nog vijftien jaar bewaard.

Toegang tot het EPD

De psycholoog draagt de professionele verantwoordelijkheid om het dossier zo te beveiligen dat niemand zonder diens toestemming toegang daartoe heeft, zodat de vertrouwelijkheid van de gegevens bewaard blijft.

Concreet houdt dit in dat alleen rechtstreeks betrokken medebehandelaars toegang hebben tot het gehele dossier (inclusief gespreksaantekeningen). De overige medewerkers van Grip Psychologen hebben enkel toegang tot de informatie die noodzakelijk is om hun werkzaamheden op een verantwoorde manier te kunnen doen. Voor hen zal de rest worden afgeschermd.

Toestemming tot inzage

In enkele gevallen kan het voor de psycholoog waardevol zijn om anderen toegang tot het dossier te verlenen, bijvoorbeeld voor intercollegiaal overleg, opleidingsdoeleinden en kwaliteitsbewaking. Daarvoor zal echter altijd om uw toestemming gevraagd worden.

Tevens komt het voor dat andere partijen, zoals een nieuwe behandelaar buiten Grip, het UWV of de bedrijfsarts informatie over uw dossier opvragen. U dient als cliënt ten alle tijde een machtiging hiervoor te tekenen, alvorens Grip Psychologen deze informatie met derden mag delen. Een uitzondering hierop is uw verwijzer, die in principe altijd een intake- en ontslagbrief krijgt, tenzij u hier expliciet GEEN toestemming voor geeft.

Privacyverklaring

Grip psychologen ontvangt van de zorgverzekeraar alleen een vergoeding voor de aan u verleende zorg als wij kunnen verantwoorden welke zorg is geleverd. Dat doen wij standaard aan de hand van een code van de hoofddiagnosegroep. De hoofddiagnosegroep is algemeen van opzet en afkomstig uit de lijst met landelijk vastgestelde hoofddiagnosegroepen (bijvoorbeeld angststoornissen of depressieve stoornissen). Een specifieke diagnose geven wij niet.

 

Wat te doen als u hier bezwaar tegen hebt:

Wilt u dat zelfs de code van de hoofddiagnosegroep niet bij uw zorgverzekeraar terecht komt, en er dus geen enkel diagnostisch gegeven wordt vermeld op de factuur, vult u dan de Privacyverklaring Volwassenen in. Deze kunt u opvragen bij het secretariaat.